INFORMACIÓ IMPORTANT

 • El full d’inscripció de les activitats extraescolars: es podrà trobar a la pàgina web de l’AMPA, o es pot
  fer a través del següent enllaç: https://forms.gle/8BhETr5RC9QrEeTC9
 • S’estableix un mínim d’alumnes per activitat, en cas de no arribar-hi, ens reservem el dret a anul·lar-la.
 • Ens reservem el dret a poder realitzar algun canvi d’horari i/o dia.
 • En cas que la persona responsable de recollir l’alumne arribés tard, l’haurà d’anar a recollir a
  porteria.
  Les activitats extraescolars estan obertes a tots aquells/es que vulguin participar, siguin o no de
  l’escola.

CALENDARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars es duran a terme del 18 de setembre del 2023 al 20 de juny del 2024 (9 mesos d’activat extraescolar).

 • Reunió d’activitats extraescolars inici curs: 13 de setembre, 17.15h. A la sala multi-usos de l’escola.
 • Inscripcions activitats extraescolars: del 14 de juny al 14 de setembre a través de l‘enllaç
  https://forms.gle/8BhETr5RC9QrEeTC9

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

El pagament es realitzarà per domiciliació bancària:

 • 1r. pagament: novembre (50% quota)
 • 2n. Pagament: març (50% quota)
  Un cop s’ha abonat el primer pagament no es retornarà cap quantitat en cas d’abandonar l’activitat
  (només en casos justificats medicament).
  Els imports que es generen per un rebut retornat del banc, seran abonats directament per la família.

SUBVENCIONS

Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar: Grup Macrolim de Serveis
tenim l’homologació de les activitats extraescolars esportives per a infants i joves de 6 a 17 anys.
La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i adolescents
integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs
de la pràctica esportiva per raons econòmiques.
Donarem tota la informació referent a les subvencions a la reunió informativa.

PODRAN REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Aquelles famílies associades a l’AMPA o famílies de fora de l’escola, previ pagament de matrícula.
 • Aquelles famílies que estiguin al corrent del pagament de totes les quotes de les activitats extraescolars
  d’altres cursos i de l’AMPA. A més de les quotes corresponents a la devolució de rebuts bancaris.
 • Si durant el curs escolar no es paguen els rebuts de les activitats extraescolars, ens retornen el rebut
  i/o no es paga el valor del rebut retornat, el nen/a serà immediatament retirat de l’activitat extraescolar