ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DEL
COL·LEGI PROVIDENCIA DEL CORAZÓN DE JESÚS

TÍTOL I. ASPECTES GENERALS
Capítol I. Denominació, objectius, domicili i àmbit

Article 1

 1. L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI PROVIDENCIA DEL CORAZÓN DE JESÚS és constituïda a l’empara dels articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola i es regula per aquests estatuts: la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el
  Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament, i les restants disposicions d’aplicació i, subsidiàriament amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
 2. L’Associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

Article 2

Els objectius de l’Associació són:

a) Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.

b) Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat els pares en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.

c) Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.

d) Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.

e) Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.

f) Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels fills, mitjançant beques i ajuts.

g) Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.

h) Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.

i) Col·laborar amb altres associacions semblants en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats.

j) Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.

k) Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a BARCELONA i radica al carrer Scala Dei, núm 1-13.
 2. L’àmbit principal d’activitats de l’Associació se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

 1. Podran ser membres de l’Associació els pares i mares o tutors i tutores legals que tinguin la pàtria potestat dels o de les alumnes matriculats o matriculades al centre que manifestin llur voluntat d’integrar-s’hi.
 2. L’admissió dels socis i de les sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà prèvia acreditació de la condició de pare o mare o tutor o tutora legal d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:

a) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.
b) Elegir o ésser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
c) Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
d) Intervenir en el govern, les gestions, els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot allò que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries i recórrer les resolucions en aquesta matèria davant l’Assemblea General.
h) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
i) Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
j) Formar part dels grups de treball.
k) Tenir un exemplar dels Estatuts i, si existeix, del Reglament de Règim Interior.
l) Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:

a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
b) Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries.
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són motius que causen baixa de l’Associació:

a) La renúncia voluntària del soci o sòcia, decisió que haurà de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
b) No satisfer les quotes establertes, si així ho decideix la Junta Directiva.
c) No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries.
d) Fer ús de l’Associació o de la condició de soci o sòcia amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.
e) La pèrdua de la condició de pare o mare, de la pàtria potestat o de la representació legal de l’alumne o alumna.
f) La resolució de l’expedient disciplinari incoat a l’efecte.

TITOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS
Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

 1. L’Assemblea General té les facultats següents:

  a) Aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
  b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
  c) Modificar els estatuts.
  d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi, si és el cas, les aportacions al patrimoni de l’Associació fetes pels associats en béns o diners a títol de domini o d’ús.
  e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
  f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
  g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  h) Aprovar el reglament de règim interior o d’altres reglaments que es considerin adients per al normal desenvolupament de les activitats de l’Associació i les seves modificacions.
  i) Acordar o ratificar la baixa disciplinària, amb incoació d’un expedient previ, dels associats i les associades.
  j) Acordar l’establiment d’accions judicials per responsabilitat contra els membres de la Junta Directiva pels danys que puguin causar a l’Associació per l’incompliment de la llei, dels estatuts o per actes i/o omissions negligents.
  k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.
 2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
 2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient. També ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats o associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant un escrit que contindrà, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar 10 dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat a cada associat o associada.
 3. La presidència de l’Assemblea General correspon a la presidència de l’Associació. En la seva absència, és substituïda, successivament, per la Vicepresidència de l’Associació o el/la vocal de més edat de la Junta Directiva.
 4. La secretaria de l’Assemblea General correspon a la secretaria de la Junta Directiva de l’Associació.
 5. La secretaria de l’Assemblea redacta l’acta de cada reunió, que han de signar l’òrgan i la presidència. L’acta contindrà la llista de les persones assistents, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i, si s’han realitzat votacions, el resultat numèric.
 6. 6. Al començament de cada Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans de l’Assemblea, l’acta i qualsevol altra documentació ha de romandre a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats o associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’Assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió.
 3. L’Assemblea General no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, es podrà exercir el dret de vot per delegació. Cada associat o associada en podrà ostentar, com a màxim, dues delegacions de vot, exclòs el propi.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Les votacions es fan, de manera general, a mà alçada. Caldrà fer-les per escrit i en secret si així ho demanen el 10% dels presents i, en tot cas, si es tracta d’assumptes contemplats al’apartat i) de l’article 9.1 d’aquests estatuts.
 4. Per adoptar acords sobre els aspectes contemplats als apartats b), c), e) f) i i) de l’article9.1 d’aquests estatuts, cal un nombre de vots favorable a la proposta equivalent a les duesterceres parts dels socis presents o vàlidament representats.
 5. Els acords adoptats seran executius des del moment en què s’aprovin, llevat que del seucontingut se’n desprengui una altra cosa o que s’hagin d’inscriure en el Registre d’associacions. En aquest darrer supòsit, seran executius des del moment en què es registrin.
 6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les sòcies.
 7. A les reunions de les Assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat i de la Direcció del centre.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i és composta per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, el Tresorer o la Tresorera i els o les vocals.
 2. Els càrrecs de la Junta Directiva han de ser exercits per persones diferents.
 3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per majoria simple dels associats assistents o vàlidament representats en l’Assemblea General. Lespersones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari o secretària sortint, amb el vist-i-plau de la Presidència sortint, i s’han de comunicar al Registred’associacions.
 5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
 6. L’exercici del càrrec s’ha de dur a terme amb la diligència d’un bon administrador, d’acordamb la llei i aquests estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant sempreen el seu benefici.
 7. L’exercici del càrrec comporta l’obligació de guardar secret de les informacions relatives al’Associació, fins i tot després d’haver cessat.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen llurs càrrecs per un termini màxim de tres anys, sense perjudici de la seva reelecció i del que contempla l’apartat següent.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir per:
  1. Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit a la Junta Directiva en el qual s’exposin els motius.
  2. Mort o declaració d’absència.
  3. Malaltia, incapacitat o inhabilitació per a l’exercici del càrrec.
  4. Baixa com a membre de l’Associació.
  5. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el queestableix l’article 13.4 d’aquests estatuts.
  6. L’absència injustificada a més de tres reunions consecutives o cinc alternes de laJunta Directiva.
  En aquests supòsits, el membre cessat serà substituït per la persona designada per la Junta Directiva i ocuparà aquest càrrec fins a la celebració de la propera Assemblea.

Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:


a)  Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c)  Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
d)  Proposar a l’Assemblea la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixen els acords que s’hi adoptin.
f)  Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquèels aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g)  Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
h)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin ambnormalitat.
i)  Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els propòsitsde l’Associació i autoritzar els actes que els grups projectin de dur a terme.
j)  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup detreball a proposta dels mateixos grups.
k)  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altrespersones per aconseguir:
a) subvencions o altres ajuts
b). l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de col·laboració ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició de fons es determina a l’article 30.
m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts o elsreglaments i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n)  Resoldre els expedients disciplinaris incoats contra els socis o sòcies i presentar-los pera la ratificació a l’Assemblea General.
o)  Elaborar el reglament de règim interior, disciplinari o de qualsevol altra índole, adientsper al normal desenvolupament de l’activitat de l’Associació i sotmetre’ls a l’aprovacióde l’Assemblea.
p)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altreòrgan de govern de l’Associació o que li hagi esta delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència o per l’òrgan que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cap cas no pot ser inferior a un cop per trimestre.
 2. També s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el seu president o presidenta o bé si ho sol·licita un 30% dels membres que la composen.
 3. A les reunions de la Junta Directiva, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la director/a.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una antelació mínima de 15 dies per a les juntes ordinàries i de 3 per a les extraordinàries i existeix un quòrum d’un terç dels seus components.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin encara que, per causes justificades, se’n poden excusar. L’assistència de la Presidència o de la Secretaria o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funcióque els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin d’ésser autoritzats oaprovats per l’Assemblea General.

Article 20

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari o secretària i el president o presidenta. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
 2. Els acords adoptats seran executius des del moment en què s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que hagi de confirmar l’Assemblea General.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  a)  Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la junta Directiva.
  c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
  f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o laJunta Directiva.
 2. La Presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la Vice-presidència o per la Vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer o la tresorera tenen com a funció:

a)  Custodiar i controlar els recursos de l’Associació.
b)  Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
c)  Portar un llibre de caixa.
d)  Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
e)  Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser revisadesprèviament pel President o per la Presidenta.
f)  Ingressar el sobrant en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23

Són funcions de la Secretaria:

a)  Custodiar la documentació de l’Associació.
b)  Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la JuntaDirectiva.
c)  Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
d)  Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC
Capítol VII. El règim econòmic


Article 24
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 25
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

a)  Les quotes que fixa l’Assemblea General.
b)  Les subvencions oficials o particulars.
c)  Les donacions, les herències o els llegats.
d)  Les rendes del patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 26

 1. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques –que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o altra periodicitat, d’acord amb el que disposi la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, període comprès entre l’1 de setembre d’un any i el 31 d’agost de l’any següent, data en què resta tancat.

Article 28

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi han de figurar les signatures del president o presidenta, el tresorer o tresorera i el vicepresident o vicepresidenta.
 2. Per poder disposar dels fons, n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del president o presidenta o la del tresorer o tresorera.

TÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI Capítol VIII. Regim disciplinari 

Article 29

 1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies que incompleixen les seves obligacions.
 2. Les infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden ser des d’una amonestació verbal o escrita fins a l’expulsió de l’Associació.
 3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que en un període màxim de quinze dies tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per les tres quartes parts dels components de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern dins d’un termini màxim de quinze dies comptadors a partir de la data de la proposta de resolució i serà presentada a l’Assemblea General per a la ratificació.
 4. Els socis o sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb la resolució adoptada la podran recórrer davant l’Assemblea General següent, que les confirmarà, modificarà o bé acordarà les oportunes resolucions d’arxiu.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Capítol IX. La dissolució

Article 30

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest finalitat.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’haurà de lliurar directament al Col·legi Providencia del Corazón de Jesús.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors són competència de la Junta Directiva si l’assembla General no confereix aquesta missió a la comissió liquidadora especialment designada.

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General de data 11/11/2010.