INFORMACIÓ IMPORTANT

• El full d’inscripció de les activitats extraescolars: es podrà trobar al pàgina web de l’escola, secció de l’Extraescolars. O es pot fer a través del següent enllaç: https://forms.gle/3L1GuzLyByGhupap6 
• S’estableix un mínim d’alumnes per activitat, en cas de no arribar-hi, ens reservem el dret a anul·lar- la.
• Ens reservem el dret a poder realitzar algun canvi d’horari i/o dia.
• En cas que la persona responsable de recollir l’alumne arribés tard, l’haurà d’anar a recollir a porteria.

Les activitats extraescolars estan obertes a tots aquells/es que vulguin participar, siguin o no de l’escola.

CALENDARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Les activitats extraescolars es duran a terme del 28 de setembre del 2020 al 30 de maig del 2021
• El calendari de les activitats extraescolars vindrà determinat per les mesures donades per la Generalitat de Catalunya en relació al COVID-19.
• Reunió d’activitats extraescolars inici curs: durant el mes de setembre farem un vídeo explicatiu del funcionament de les diferents activitats extraescolars (trobareu l’enllaç a la web de l’escola).
• Inscripcions activitats extraescolars: des del 8 de juny al 26 de setembre a través del full inscripció que trobareu a la web de l’escola o a través d’un enllaç del que informarem al juny del 2020.

EMPRESES EXTERNES QUE OFEREIXEN EL SERVEI

Les empreses que actualment s’encarreguen de l’oferta d’activitats extraescolars son:

GRUP MACROLIM DE SERVEIS S.L
• Futbol
• Bàsquet
• Voleibol
• Iniciació esportiva
• Gimnàstica rítmica
• Dança – Jazz (iniciació / competició)
• Judo
• Guitarra
• Cuina
• Handbol
• Skate
• Patinatge (iniciació / competició)
• Teatre

El pagament es realitzarà per domiciliació bancària:

  • 1r. pagament: novembre (50% quota)*
  • 2n. Pagament: febrer (50% quota)*

    Un cop s’ha abonat el primer pagament no es retornarà cap quantitat en cas d’abandonar l’activitat (només en casos justificats medicament).

    *Les dates de pagament vindran determinades pel calendari marcat en relació al COVID-19.

SUBVENCIONS

Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar: Grup Macrolim de Serveis tenim l’homologació de les activitats extraescolars esportives per a infants i joves de 6 a 17 anys. La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.Donarem tota la informació referent a les subvencions al vídeo de la reunió informativa (poden haver canvis referents altres cursos segons circumstancies COVID-19)

PODRAN REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Aquelles famílies associades a l’AMPA. O famílies de fora de l’escola, previ pagsament de matricula.
• Aquelles famílies que estiguin al corrent del pagament de totes les quotes de les activitats extraescolars d’altres cursos i de l’AMPA. A més de les quotes corresponents a la devolució de rebuts bancaris.
• Si durant el curs escolars no es paguen els rebuts de les activitats extraescolars, ens retornen el rebut i/o no es paga el valor del rebut retornat, el nen/a serà immediatament retirat de l’activitat extraescolar.

HORARIS I PREUS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS